oLivery | Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.olivery.com

Instant Delivery E-Services B.V.

Nijendal 24

3972 KC Driebergen-Rijsenburg
Telefoonnummer: +31(0)343-520280
KvK-nummer: 70006660
Btw-nummer: NL858100873B01

  

Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Instant Delivery E-Services B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Instant Delivery E-Services en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Tussen Instant Delivery E-Services en de consument komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de consument een aanbieding van Instant Delivery E-Services accepteert middels het volledig en correct invullen van het door Instant Delivery E-Services beschikbaar gemaakte formulier.

De prijs

 1. Instant Delivery E-Services behoudt zich het recht voor om de prijzen van de door haar in servicevorm aangeboden producten tijdens de looptijd van de service te wijzigen, waarbij Instant Delivery E-Services de consument uiterlijk 14 dagen van tevoren zal informeren en de consument de mogelijkheid heeft om de service binnen 10 dagen op te zeggen zonder dat consument enige vergoeding verschuldigd is voor niet geleverde producten.
 2. Instant Delivery E-Services kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Betaling

 1. Voor de betaling kan de consument uitsluitend gebruik maken van de door Instant Delivery E-Services aangeboden betalingsmogelijkheden.
 2. Bij het gebruik van een betalingsmethode die door Instant Delivery E-Services voor automatische incasso wordt toegestuurd, geeft de consument Instant Delivery E-Services toestemming om ook toekomstige betalingen van het betreffende rekeningnummer te innen.
 3. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen 14 dagen nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Periodieke betaling vindt plaats voorafgaand aan elke serviceperiode.
 4. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt een bedrag van €2,50 aan kosten in rekening gebracht.
 5. Indien de betaling na de eerste herinnering niet binnen de daarin gestelde termijn plaatsvindt, is Instant Delivery E-Services gerechtigd de service eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op de consument te verhalen.
 6. De producten blijven in eigendom van Instant Delivery E-Services totdat de consument de producten heeft betaald.
 7. Betalingsherinneringen worden door Instant Delivery E-Services uitsluitend per e-mail verstuurd.
 8. Instant Delivery E-Services biedt de consument de optie tot achteraf betalen bij het aanschaffen van de starter kit. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet de consument een verzoek mailen naar lonneke@olivery.com. De consument dient dan 50% bij de aankoop te betalen en 50% bij levering. Instant Delivery E-Services brengt €1,50 extra in rekening voor het opdelen van de betaling.

Levering en levertijd

 1. Levering geschiedt binnen Nederland op kosten van Instant Delivery E-Services op het bij de bestelling opgegeven afleveradres.
 2. Bestellingen met de starter kit worden afgeleverd binnen één tot drie werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL pakketdienst in het betreffende gebied bezorgt. Instant Delivery E-Services biedt geen mogelijkheid tot afhalen.
 3. Bestellingen met de refill worden afgeleverd binnen één tot drie werkdagen na bestelling waarbij bezorging alleen mogelijk is op dagen waarop PostNL brievenbuspost in het betreffende gebied bezorgt.
 4. Consument is verantwoordelijk voor het actueel houden van contactgegevens inclusief afleveradres. Indien een bestelling niet aankomt omdat de contactgegevens niet juist zijn ingevuld, zal Instant Delivery E-Services de bestelling binnen één tot drie dagen na ontvangst van het juiste adres opnieuw verzenden en de verzendkosten in rekening brengen.
 5. Om de refill van Instant Delivery E-Services te ontvangen heeft de brievenbus van de consument de volgende afmetingen: minimaal 20 cm lang en 3,2 cm hoog.

Gegevensbescherming

De door de consument aan Instant Delivery E-Services verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de bestelling uit te voeren, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Instant Delivery E-Services garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door Instant Delivery E-Services verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.
 2. Instant Delivery E-Services garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu.

Wijzigingen

Instant Delivery E-Services behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Ontbinding

Indien de consument zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft Instant Delivery E-Services de keuze om: a. de consument de gelegenheid te geven om binnen een door Instant Delivery E-Services gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; b. de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; Instant Delivery E-Services behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de consument te verhalen.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op alle verbintenissen tussen Instant Delivery E-Services en de consument is Nederlands recht van toepassing.
 2. De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele geschillen tussen Instant Delivery E-Services en de consument, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.